Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

download deze pagina in pdf

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Praktijk Spaargaren is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens, BSN nummer. Geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres;
 • medische gegevens, huisarts en eventuele andere behandelaars, zorgverzekering

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o voor geneeskundige zorgverlening; ínclusief berichtgeving of verwijzing naar andere zorgverleners;
  o voor facturatie, boekhouding en verantwoording van deze zorg;
  o voor (geanonimiseerde) bijdragen aan intercollegiale toetsing, nascholing, medische artikelen en de wetenschap in het algemeen.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 

Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf laatste behandeling), Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo worden de medische dossiers en boekhouding in af te sluiten ruimten en kasten bewaard, de computer optimaal beveiligd en geeft een professionele ICT-er zo nodig stand-by.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of e-mail kenbaar maken aan Praktijk Spaargaren. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij deze tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos.

 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

Praktijk Spaargaren heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Voor de boekhouding van de praktijk is het nodig dat enkele algemene persoonsgegevens verwerkt en gedeeld worden met de boekhouder. Zo nodig worden deze gegevens ook gedeeld met de ICT-beheerder (bv. bij storingen, updates, nieuwe apparatuur). In een zogenaamde verwerkings-overeenkomst met deze externe partijen worden de grenzen van deze uitwisseling van persoonsgegevens vastgelegd. Voor verstrekking van uw medische persoonsgegevens aan derden is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Di is het geval voor berichtgeving aan de huisarts of eventuele andere behandelaars; inclusief verwijzingen naar andere zorgverleners. Voor recepten aan de apotheek is geen aparte toestemming nodig, omdat persoonsgegevens worden gedeeld via een apart door de patiënt in te vullen en te ondertekenen formulier en navolgend digitaal recept. Tenslotte kan op grond van een wettelijk voorschrift de zwijgplicht van de arts doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht ? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.