Aandachtspunten

Voor de goede gang van zaken lijkt het me nuttig nog enige punten onder uw aandacht te brengen, welke in de loop van de behandeling van belang kunnen zijn:

  • Voor afspraken, vragen, problemen en tussentijds overleg kunt u mij doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 8.30 uur 's morgens bellen op het praktijknummer 0575 - 525018. In dringende gevallen kunt u buiten deze uren op het praktijknummer een boodschap inspreken of mij via het privé- en spoednummer 0575 - 527150 proberen te bereiken.
  • Buiten genoemde werkdagen is er telefonische waarneming hetzij door mijzelf of een homeopathische collega. In het weekend en op feestdagen is het telefonisch spreekuur doorgaans van 9 tot 10 uur 's morgens. Bij langere afwezigheid, zoals vakanties is dat vaak op andere tijden; te vernemen van de telefoonbeantwoorder
  • Tijdens de behandeling kan uiteraard ook de huisarts of specialist worden geraadpleegd (bv. bij tussentijdse infecties), doch het liefst zie ik dat in overleg met mij gebeuren. Zodoende kan wellicht voorkomen worden dat de behandeling alhier onnodig wordt doorkruist of kan de behandeling aangepast of afgestemd worden op de nieuwe situatie.
  • In geval u een recept voor medicijnen nodig hebt, dan gaat dat het vlotst als u per mail of telefonisch doorgeeft wat u nodig heeft. Meestal worden de medicijnen door de Hahnemann apotheek uit Heiloo thuis bezorgd. Desgewenst kan dit ook via uw eigen apotheek verlopen.  
  • Mocht u een afspraak voor een (herhalings)consult niet kunnen of willen nakomen, wilt u dit dan zo tijdig mogelijk laten weten? Zo mogelijk kunnen dan andere patiënten in uw plaats komen. Bij afzeggingen binnen 24 uur vòòr de gemaakte afspraak is vervanging van uw plaats vrijwel onmogelijk en kan er - behoudens overmacht - een half consult in rekening worden gebracht. Dit laatste geldt ook voor het, zonder bericht niet verschijnen bij het afgesproken consult.
  • Aangaande de betaling van de kosten van de behandeling heeft mijn beroepsvereniging AVIG een aantal 'spelregels' opgesteld, welke uiteraard ook voor deze praktijk gelden. Als regel is de meest soepele gang van zaken daarbij als u, zoals eerder verzocht, de kosten direct na afloop van het consult contant of per pinbetaling voldoet. Bij uitzondering kan de betaling ook nagebracht of overgemaakt worden en heeft u met name met de, aan ommezijde weergegeven AVIG-regels te maken.

M.N. Spaargaren